Ελαιοδιαχωριστές OA Bitzer

Ελαιοδιαχωριστές

Ελαιοδιαχωριστές/δοχεία λαδιού κατάλληλα για χρήση με κοχλιωτούς συμπιεστές.

 

ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

HFC, R717 (NH3)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Primary & Secondary Oil Separators Φυλλάδιο
Liquid Receivers & Oil Separators Οδηγίες χρήσης

WWW