Εύτηκτη Τάπα 3082 Castel

Ασφαλιστικά

Διατομή
3082/1C 1/8″ Ø
3082/2C 1/4″ Ø
3082/3C 3/8″ Ø

ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

HFC, HFO, HFO/HFC

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Fusible Plugs In Series 3080 & 3082 Φυλλάδιο
Fusible Plugs Φυλλάδιο

WWW