Αντικραδασμικό EM.3 Vibro

Ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις

Οι ελαστικές αντικραδασμικές βάσεις EM.3 είναι κατάλληλες όπου απαιτείται συγκράτηση – πρόσδεση του δονούμενου μηχανήματος με το αντιδονητικό εφέδρανο και την βάση έδρασης.

Υποχώριση 3 mm στη μέγιστη φόρτιση
Ιδιοσυχνότητα 10 Hz στη μέγιστη φόρτιση

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Antivibration EM.3 Φυλλάδιο

WWW