Αντικραδασμικό MINI Vibro

Αντικραδασμικές στηρίξεις

Οι αντικραδασμικές στηρίξεις MINI είναι κατάλληλες για στήριξη μικρών κατακόρυφων φορτίων.

Περιοχή φόρτισης 8 ÷ 20 Kp
Υποχώριση 4 mm στη μέγιστη φόρτιση
Ιδιοσυχνότητα πάνω από 15 Hz

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Antivibration MΙΝΙ Φυλλάδιο

WWW